Tekenen van de stichtingsacte, 17 mei 2013.                                                           

Foto: Jacqueline van den Boom

 

Rep.nr.:

Dossiernummer: 2130359

Zaaknummer: 01

OPRICHTING

Heden, zeventien mei tweeduizend dertien,

verschenen voor mij, mr. Robertus Wilhelmus van Eldik,

notaris met als vestigingsplaats de gemeente Heumen:

1. de heer P S, wonende te Nijmegen,

2. de heer W R, wonende te Nijmegen,

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL:

Artikel 1.

De stichting is genaamd:

Stichting AED Dukenburg. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

DOEL EN MIDDELEN:

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het opleiden van vrijwilligers tot burgerhulpverleners en het plaatsen van AED apparaten in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt, waardoor een dekkend netwerk van AED apparaten ontstaat;

2. het organiseren van hulp aan mensen met een acuut hartprobleem, door middel van het inzetten van vrijwilligers, die opgeleid zijn om een AED op de juiste wijze te gebruiken, inclusief het reanimeren om daarmee mensenlevens te redden;

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

GELDMIDDELEN:

Artikel 3.

De geldmiddelen van de stichting zullen worden verkregen

uit:

a. subsidies en donaties;

b. hetgeen de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt;

c. hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt.

BESTUUR:

Artikel 4.

1. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur zelve bepaald met een minimum van drie.

2. Indien het aantal bestuurders beneden het in het vorige lid vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de open plaats(en) te voorzien door de benoeming van een of meer bestuurders.

3. De bestuurders worden benoemd door het zittend bestuur.

4. Indien het bestuur geheel ontbreekt, geschiedt de benoeming van nieuwe bestuurders door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP:

Artikel 5.

1. Elke bestuurder kan te allen tijde, ook indien hij voor een bepaalde tijd is benoemd, door het bestuur worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Tot ontslagverlening van een bestuurder kan alleen besloten worden indien de voor het ontslag voorgedragen bestuurder in een vergadering, waarin het ontslag op de agenda staat, de gelegenheid heeft gehad het woord te voeren.

2. Een besluit tot ontslag door het bestuur kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, op grond van een besluit genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders. Indien in de in de vorige zin bedoelde vergadering niet alle overige bestuurders aanwezig zijn, kan in een tweede vergadering tot ontslagverlening besloten worden met algemene stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige overige bestuurders. Deze tweede vergadering kan niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering worden gehouden.

3. Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

De aftredende is herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

a. overlijden van een bestuurder of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

b. ontslag door de rechtbank;

c. ontslagname door de betreffende bestuurder.

BESTUURSFUNCTIES:

Artikel 6

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. De functies van voorzitter en penningmeester en / of secretaris kunnen in één persoon worden vertegenwoordigd.

BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING:

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk, dan wel twee bestuursleden, waarvan één bestuurslid in ieder geval de voorzitter of de penningmeester is, behoudens in de gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

In de in lid 2 genoemde gevallen zal slechts het gehele bestuur gezamenlijk bevoegd zijn tot vertegenwoordiging. Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de secretaris casu quo de voorzitter en een andere bestuurder gezamenlijk. Indien het bestuur bestaat uit één lid vertegenwoordigt dit lid de stichting in en buiten rechte.

4. Het bestuur kan een of meer bestuurders of andere personen een volmacht geven om de stichting binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

VERGADERINGEN:

Artikel 8.

1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per halfjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee bestuurders dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter schriftelijk verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen met betrekking tot geagendeerde punten in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd is als bedoeld in lid 5.

3. Indien in een vergadering het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig is, kan in de volgende bestuursvergadering met betrekking tot de agendapunten van de voorgaande vergadering rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuurders.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

5. Iedere bestuurder is bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

OPROEP VERGADERINGEN:

Artikel 9.

1. De vergaderingen worden gehouden in het stadsdeel Dukenburg van de gemeente Nijmegen of in de door de voorzitter te bepalen plaats.

2. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of digitaal door de secretaris behoudens het in artikel 8 lid 1. slot bepaalde onder opgave van de plaats en het tijdstip van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen, niet later dan op de achtste dag vóór die der vergadering.

3. Zolang in de bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kan rechtsgeldig worden besloten, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING:

Artikel 10.

Alle besluiten kunnen rechtsgeldig buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zich alsdan schriftelijk, vóór het voorgestelde verklaren.

BESLUITVORMING IN VERGADERING:

Artikel 11.

1. Iedere bestuurder heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.

2. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het eerste gehele getal boven de helft der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van een of meer der bestuurders een andere wijze bepaalt.

4. Ingeval bij stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

5. Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

Mochten om deze reden meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan beslist voor zoveel nodig een tussenstemming en daarna voor zoveel nodig het lot, welke twee personen voor deze herstemming in aanmerking komen. Staken ook bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

6. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin niet bij de statuten is voorzien, beslist de voorzitter.

NOTULEN EN JAARVERSLAG:

Artikel 12.

1. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen notulant notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten blijken daarvan door voorzitter en secretaris worden ondertekend. Van buiten vergadering genomen besluiten wordt in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering melding gemaakt.

2. Jaarlijks maakt de secretaris binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar een verslag van het afgelopen jaar op, tenzij hij hiervan door het bestuur wordt ontslagen.

ADMINISTRATIE BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN:

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

VERGOEDINGEN:

Artikel 14.

Het bestuur kan aan de bestuurders een onkostenvergoeding toekennen.

HANDELSREGISTER:

Artikel 15.

De benoeming en het ontslag van een bestuurder, de wijziging der statuten en de ontbinding der stichting dienen door het bestuur te worden ingeschreven in het handelsregister.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN COMMISSIES:

Artikel 16.

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, mits dit niet in strijd is met de wet of deze statuten.

2. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen. Ten minste een bestuurder dient deel uit te maken van een commissie. Bij de instelling stelt het bestuur de taak en bevoegdheden van de commissie vast.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met twee / derde meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 17 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 17 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een batig liquidatiesaldo bij opheffing van de instelling wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft (zoals bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet Inkomstenbelasting 2001).

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTARTIKEL:

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Vervolgens verklaarden de verschenen personen:

dat in afwijking van het bepaalde in artikel 4, voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

- voorzitter en penningmeester: de heer W R voornoemd;

- secretaris: de heer P S voornoemd;

- mevrouw J H, wonende te Nijmegen

WAARVAN AKTE

is verleden te Malden op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard tijdig een concept van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

mr. Robertus Wilhelmus van Eldik, notaris te Heumen.

Privé en adres gegevens zijn weggelaten in dit overzicht.

Juli 2016 is artikel 2 punt 1 aangepast. Het wergebied van de Stichting AED Dukenburg is nu de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt.

Laatste Nieuws

Partners

Copyright © 2024 AEDDukenburg All Rights Reserved.

Zoeken