Artikelen

U kunt ons bereiken via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Alvast hartelijk dank voor uw bericht

Stichting AED Dukenburg

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting AED Dukenburg, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57961492, hierna te noemen AED Dukenburg en de website www.aeddukenburg.nl.

Privacy:

AED Dukenburg respecteert de privacy van alle aangemelde deelnemers van de stichting en gebruikers van de website AED Dukenburg. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van AED Dukenburg. U dient zich ervan bewust te zijn dat AED Dukenburg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid en verdere inhoud van andere sites, die via een link op de AED Dukenburg website bereikbaar zijn.

Verwerking van persoonsgegevens:

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger van AED Dukenburg, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de vrijwilligersadministratie van AED Dukenburg. Welke gegevens bewaren wij?

Naam, voorletters en geslacht.

Adres en geboortedatum,

Mailadres, telefoonnummer en de datum wanneer men de laatste cursus bij AED Dukenburg heeft gevolgd.

Deze gegevens hebben wij nodig voor het aanmaken van het diploma, een factuur en de cursusoproepen. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt.

Eens per jaar worden gegevens doorgegeven aan de Hartstichting, dit gaat om gegevens zoals: man of vrouw en leeftijd, en betreft alleen aantallen zonder naam en adresgegevens.

Wanneer u geen cursus meer wilt volgen of langer dan drie jaar terug een cursus bij de Stichting AED Dukenburg heeft gevolgd dan worden de gegevens verwijderd. Alleen het mailadres blijft dan staan in het bestand voor de AED-nieuwsbrief die acht keer per jaar verstuurd word.

Wanneer men geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, voldoet een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een bericht via het contactformulier op de website voor afmelding.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door AED Dukenburg. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en AED Dukenburg.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoeringen AED Dukenburg. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten website:

De inhoud van de website, met daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij AED Dukenburg. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AED Dukenburg is het niet toegestaan de website www.aeddukenburg.nl of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Door de website www.aeddukenburg.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met alles hier beschreven. Ook uw aanmelding als deelnemer bij de stichting mogen wij beschouwen als een akkoordverklaring voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die worden besteed aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens, kan AED Dukenburg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. AED Dukenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks:

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. AED Dukenburg aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Stichting AED Dukenburg.

Meijhorst 11-62.

6537 ET Nijmegen.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website www.aeddukenburg.nl

02-12-2020 voorlopige versie

 

 

 

Stichting HartslagNijmegen 

Voor de facebookpagina Klik hier

Contactgegevens,

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres: Meijhorst 11-62, 6537 ET Nijmegen

IBAN: NL12RABO 0326 7150 45

Kvk nr: 70269297  RSIN:  858226492

De Stichting HartslagNijmegen is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI stichting.

Meer informatie: klik hier

Eerste financieel jaarverslag is opvraagbaar of klik hier te downloaden in de lente van 2019.

HartslagNijmegen is officieel partner van HartslagNu.

-----------------------------------------------------------------

Bestuur

Bestuursleden zijn; Nico de Boer (voorzitter), Peter Saras (secretaris) en Rinus Janssen (penningmeester). Allen werken pro deo.

----------------------------------------------------------------

Waarom de Stichting HartslagNijmegen?

Het is cruciaal dat mensen met hartfalen binnen zes minuten hulp krijgen. De aanrijtijden t/m daadwerkelijke hulp van de ambulances in Nijmegen liggen bijna altijd hoger. Als voorbeeld: Nijmegen Noord 11 - 12 minuten en in de stad 9 - 10 minuten. Streven is minimaal 1 % van de bevolking op te leiden in reanimatie en gebruik van een AED, en aan te melden bij HartslagNu. Deze ‘burgerhulpverleners’ kunnen de tijd tot aankomst van de ambulance ‘levensreddend’ overbruggen!

Doel van de stichting HartslagNijmegen is het faciliteren en onderhouden van contacten met deelnemende groeperingen/stichtingen (deze plaatsen en beheren AED apparaten in de openbare ruimte en verzorgen opleidingen in reanimatie en AED gebruik in de gemeente Nijmegen) en professionele partijen (zoals het RAV -Regionale Ambulance Voorziening-, GGD, gemeente Nijmegen, cardiologen, Hartstichting en HartslagNu). Het RAV en de cardiologen nemen adviserend deel aan de stichting HartslagNijmegen.

-----------------------------------------------------------------------

De stad verdelen


Om het door vrijwilligers beheersbaar te houden hebben we de stad in vijf sectoren verdeeld. De fysieke grenzen van spoorlijnen en waterwegen zijn veel logischer dan de wijk- en stadsdeelstructuur, maar dit blijft een voorlopige indeling. In deze sectoren kunnen nieuwe stichtingen een ‘keten van overleven’ oprichten. De Stichting HartslagNijmegen gaat deze stichtingen hierbij ondersteunen. De stichting HartslagNijmegen zal de verbinding zijn met de gemeente Nijmegen, het RAV (regionaal Ambulance Voorziening), cardiologen Radboudumc, Hartstichting en HartslagNu. De gemeente Nijmegen streeft naar een centraal contact middels de Stichting Hartslag Nijmegen. Tot heel Nijmegen is voorzien van deelstichtingen zal de Stichting HartslagNijmegen het onderhoud van gemeentelijke apparaten verzorgen in de gebieden waar geen eigen stichting actief is.

In elke sector kan dan door de nieuw op te richten groeperingen een netwerk van AED apparaten gecreëerd en beheerd worden. Ze kunnen vrijwilligers werven, cursussen aanbieden, bedrijven en instanties motiveren hun apparaten buiten te plaatsen en afhankelijk van sponsorbijdragen ook nieuwe AED’s plaatsen. Het onderhoud en beheer van AED’s door vrijwilligers gedaan in de eigen sector tegen alleen materiaalkosten is voor bedrijven ook kostenbesparend.

 -------------------------------------------------------------

Statuten

Stichting HartslagNijmegen

Rep.nr.:

Dossiernummer: 2171694.01

Behandelaar: RWE

 

OPRICHTING

Heden, negenentwintig november tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. Robertus Wilhelmus van Eldik, notaris met als vestigingsplaats de gemeente Heumen:

 1. de heer N de B
 2. de heer P S

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te  richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting HartslagNijmegen.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

DOEL EN MIDDELEN:

Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel het faciliteren alsmede het onderhouden van contacten met de deelnemers van de stichting en professionele partijen, zoals het RAV (Regionale Ambulance Voorziening), de gemeente Nijmegen, de GGD, de Hartstichting en HartslagNu.

      2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

GELDMIDDELEN:

Artikel 3.

De geldmiddelen van de stichting zullen worden verkregen uit:

a. subsidies en donaties;

b. hetgeen de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt; 

c. hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt. 

BESTUUR:

Artikel 4.

 1. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur zelve bepaald met een minimum van drie. Het eerste bestuur bestaat uit twee bestuursleden.
 2. Indien het aantal bestuurders beneden het in het vorige lid  vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de open  plaats(en) te voorzien door de benoeming van een of meer  bestuurders.
 3. De bestuurders worden benoemd door het zittend bestuur.
 4. Indien het bestuur geheel ontbreekt, geschiedt de benoeming van nieuwe bestuurders door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP:

Artikel 5.

 1. Elke bestuurder kan te allen tijde, ook indien hij voor een bepaalde tijd is benoemd, door het bestuur worden  ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie  maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Tot ontslagverlening van een bestuurder kan alleen besloten worden indien de voor het ontslag voorgedragen bestuurder in een vergadering,  waarin het ontslag op de agenda staat, de gelegenheid heeft gehad het woord te voeren.
 2. Een besluit tot ontslag door het bestuur kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, op grond van een besluit genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders. Indien in de in de vorige zin  bedoelde vergadering niet alle overige bestuurders aanwezig zijn, kan in een tweede vergadering tot  ontslagverlening besloten worden met algemene stemmen,  ongeacht het aantal alsdan aanwezige overige bestuurders. Deze tweede vergadering kan niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering  worden gehouden.
 3. Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van  aftreding. De aftredende is herbenoembaar. Wie in een tussentijdse  vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

a. overlijden van een bestuurder of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  

b. ontslag door de rechtbank; 

c. ontslagname door de betreffendebestuurder.

BESTUURSFUNCTIES:

Artikel 6.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en  penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. De functies van voorzitter en  penningmeester en / of secretaris kunnen in één persoon worden vertegenwoordigd. 

BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING:

Artikel 7.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of  hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, mits met instemming  van het voltallige bestuur.
 3. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten  rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk, dan wel twee bestuursleden, waarvan één bestuurslid in ieder  geval de voorzitter of de penningmeester is, behoudens in de gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel. In de in lid 2 genoemde gevallen zal slechts het gehele  bestuur gezamenlijk bevoegd zijn tot vertegenwoordiging.  Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de secretaris casu quo de voorzitter en een andere bestuurder gezamenlijk. Indien het bestuur  bestaat uit één lid vertegenwoordigt dit lid de stichting in en buiten rechte. 
 4. Het bestuur kan een of meer bestuurders of andere  personen een volmacht geven om de stichting binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen. 

VERGADERINGEN:

Artikel 8.

 1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per halfjaar en  voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of ten  minste twee bestuurders dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter schriftelijk  verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 
 2.  Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen met  betrekking tot geagendeerde punten in een vergadering,  waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde  bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd is als  bedoeld in lid 5.
 3. Indien in een vergadering het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig is, kan in de volgende  bestuursvergadering met betrekking tot de agendapunten van de voorgaande vergadering rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuurders. 
 4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 5.  Iedere bestuurder is bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder ter vergadering te doen vertegenwoordigen. 

OPROEP VERGADERINGEN:

Artikel 9.

 1. De vergaderingen worden gehouden in de gemeente Nijmegen of in de door de voorzitter te bepalen plaats.
 2. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of digitaal door de secretaris behoudens het in artikel 8 lid 1. slot bepaalde onder opgave van de plaats en het tijdstip van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen, niet later dan op de achtste dag vóór die der vergadering. 
 3. Zolang in de bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kan rechtsgeldig worden besloten, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en  houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING:

Artikel 10.

Alle besluiten kunnen rechtsgeldig buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zich alsdan schriftelijk, vóór het voorgestelde verklaren.

BESLUITVORMING IN VERGADERING:

Artikel 11.

 1. Iedere bestuurder heeft recht tot het uitbrengen van één  stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
 2. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het eerste gehele getal boven de helft der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 
 3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van een of meer der bestuurders een andere wijze bepaalt.
 4. Ingeval bij stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
 5. Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten om deze reden meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan beslist voor zoveel nodig een tussenstemming en daarna voor zoveel nodig het lot, welke twee personen voor deze herstemming in aanmerking komen. Staken ook bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot. 
 6.   In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin niet bij de statuten is voorzien, beslist de voorzitter.

NOTULEN EN JAARVERSLAG:

Artikel 12.

 1. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen notulant notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten blijken daarvan door voorzitter en secretaris worden ondertekend. Van buiten vergadering genomen besluiten wordt in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering melding gemaakt.
 2. Jaarlijks maakt de secretaris binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar een verslag van het afgelopen jaar op, tenzij hij hiervan door het bestuur wordt ontslagen.

ADMINISTRATIE BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN:

Artikel 13.

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de  getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. 
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

VERGOEDINGEN:

Artikel 14.

Het bestuur kan aan de bestuurders een onkostenvergoeding  toekennen.

HANDELSREGISTER:

Artikel 15.

De benoeming en het ontslag van een bestuurder, de wijziging der statuten en de ontbinding der stichting dienen door het bestuur te worden ingeschreven in het handelsregister. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN COMMISSIES:

Artikel 16.

 1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, mits dit niet in strijd is met de wet of deze statuten.
 2. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen. Ten minste een bestuurder dient deel uit te maken van een commissie. Bij de instelling stelt het bestuur de taak en  bevoegdheden van de commissie vast.

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 17.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met twee / derde  meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 18.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 17 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 17 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een batig liquidatiesaldo bij opheffing van de instelling wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende  instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft (zoals bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet Inkomstenbelasting 2001).
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTARTIKEL:

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet
 2. voorzien, beslist het bestuur.
 3. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 4. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend achttien. --

Vervolgens verklaarden de verschenen personen: dat in afwijking van het bepaalde in artikel 4, voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

-   voorzitter de heer N de B - voornoemd.

-    secretaris de heer P voornoemd.

WAARVAN AKTE 

is verleden te Malden op de datum, in het hoofd van deze akte  vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard tijdig een concept van deze akte te hebben ontvangen, van de  inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Malden, 29 november 2017

Mr. R.W. van Eldik


 

10 tips voor de eerste weken na het ervaren van een schokkende gebeurtenis.

 

 1. Bedenk dat uw huidige reactie een normale reactie is op een abnormale gebeurtenis.
 2. Besef daarbij voortdurend uw sterke kanten, datgene wat u wel kan.
 3. Gun uzelf de tijd om uw lichamelijke en emotioneel evenwicht te hervinden, overhaast niets.
 4. Probeer vooral goed te rusten, te slapen, te eten en gebruik zo weinig mogelijk alcohol of medicijnen.
 5. De schokkende gebeurtenis kan herinneringen en gevoelens van eerdere gebeurtenissen uit uw leven losmaken. Wees niet verontrust.
 6. Zoek naar manieren om u te ontspannen (ook als u nergens zin in heeft).
 7. Neem in deze stressvolle periode liever geen belangrijke beslissingen (zoals stoppen met werken, veranderen van werk of omgeving).
 8. Probeer geen boeken of andere lectuur te lezen die u aan het piekeren maken. Laat u ook niet van streek maken door andere mensen, vertrouw op uzelf.
 9. Probeer door te gaan met werken of in ieder geval het werk zo snel mogelijk te hervatten.
 10. Als u liever niet met mensen over de gebeurtenis wil praten, dan kunt u zich desgewenst ook op andere manieren uiten (uw ervaring opschrijven, tekenen, schilderen of luisteren naar muziek). 

 

Mocht u, na het lezen van bovenstaande adviezen behoefte hebben voor een persoonlijk gesprek en/of advies hoe om te gaan met de ervaren gebeurtenis, dan kunt u contact opnemen met Stichting AED Dukenburg via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Stichting AED Dukenburg

Postadres: Meijhorst 11-62

6537 ET Nijmegen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon 06-3089 4688

twitter: AED Dukenburg  @eendukenburger

facebook.com/HartslagNijmegen

IBAN: NL54RABO 0336 8563 18

Kamer van Koophandel nr: 5796 1492

RSIN nr: 8528 11 603

De Stichting AED Dukenburg is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI stichting.  Meer informatie: klik hier en kijk op de pagina Doneren (linker kolom)

 

Instructie locaties:

School De Meiboom   

Meijhorst 29-58

6537 HD Nijmegen

 

Bij de school gaat u door het hek en dan door de rechter deur naar binnen, binnengekomen gaat u na enkele meters linksaf. Op het einde van de gang is het instructie lokaal.

 

 

Wijkatelier Lindenholt

Zellersacker 10-03

6546 HA Nijmegen      

                                                                                   

Hoofdingang naar binnen, na het portaal rechtsaf. Dan het eerste lokaal rechts, het instructie lokaal.    

 

 

Welke gegevens bewaren wij van U?

 

Uw naam, voorletters en geslacht.

Uw adres en geboortedatum,

Uw mailadres, telefoonnummer en de datum wanneer u de laatste cursus bij ons heeft gevolgd.

Deze gegevens hebben wij nodig voor het aanmaken van het diploma, een factuur en de cursusoproepen. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt.

Eens per jaar worden gegevens doorgegeven aan de Hartstichting, dit gaat om gegevens zoals: man of vrouw en leeftijd, en betreft alleen aantallen zonder naam en adresgegevens.

Wanneer u geen cursus meer wilt volgen of langer dan drie jaar terug een cursus bij de Stichting AED Dukenburg heeft gevolgd dan worden de gegevens verwijderd. Alleen het mailadres blijft dan staan in het bestand voor de AED nieuwsbrief die acht keer per jaar verstuurd word.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen, mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

                                           

Laatste Nieuws

Partners

Copyright © 2024 AEDDukenburg All Rights Reserved.

Zoeken